Suunnanmuutos

Julkaisimme kesällä 2014 uudet tavoitteemme vuosille 2014–16. Painopiste on kannattavuuden ja taloudellisen tilanteen parantaminen sekä kilpailukyvyn kohentaminen. Toimitusjohtaja Casimir Lindholm ja talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Salonen kertovat perusteet tekemiselle ja suunnalle tästä eteenpäin.

Miksi Lemminkäisellä on tehty paljon raskaita muutoksia lyhyen ajan sisällä?

Casimir: Muutosten tarve johtuu yhtiön erittäin haastavasta taloudellisesta tilanteesta. Vuoden 2013 tuloksemme oli reippaasti tappiolla, minkä lisäksi jouduimme maksamaan suuret vahingonkorvaukset asfalttikartellista. Samanaikaisesti markkinatilanne erityisesti Suomessa ja Venäjällä näyttää heikkenevän. Meidän oli pakko ryhtyä toimenpiteisiin.

Ilkka: Yhtiöllä on myös paljon velkaa kokoonsa nähden. Meidän täytyy vahvistaa tuloksentekokykyä, jotta voimme huolehtia lainojen lyhennyksistä ja muista velvoitteistamme. Lyhensimme 2014 kokonaisvelkaa muun muassa osakeannilla, ydinliiketoimintaamme kuulumattomien liiketoimintojen myynneillä ja käyttöpääoman tehokkaammalla käytöllä. Näillä toimenpiteillä turvaamme toimintakykymme ja rakennamme pohjaa myös kasvulle.

Casimir: Meidän on ollut pakko leikata kustannuksia. Rakenteemme ja monet toimintamme olivat mitoitettu yritykselle, jonka liikevaihto on huomattavasti suurempi kuin meillä. Valitettavasti tilanne vaikutti myös henkilöstöömme. Kustannussäästöohjelmaan sisältyi vuonna 2014 lähes 500 lemminkäisen irtisanominen, mikä oli raskas päätös.

Miksi taloudelliset kysymykset korostuvat edelleen? Eikö leikkauksia ole tehty jo tarpeeksi?

Casimir: Olemme keväästä 2014 lähtien löytäneet monia keinoja suunnanmuutokseen, mutta emme kuitenkaan ole vielä saavuttaneet tavoitteitamme. Kevyempi kustannusrakenne tekee meistä kilpailukykyisemmän, mutta on samalla perusedellytys toimintamme jatkuvuudelle.

Ilkka: Myös lainanantajamme edellyttävät, että jatkamme toimenpiteitä taseen vahvistamiseksi. Omistajamme osallistuivat työhön osakeannin muodossa, jolla keräsimme noin 30 miljoonaa euroa. Anti onnistui hyvin, ja suuri merkitys oli sillä, että pääomistajamme Penttien suku osallistui siihen lähes täysimääräisesti. Osakeannin lisäksi myymme taseestamme pois sellaisia omaisuuseriä, joille meillä ei ole käyttöä.

Casimir: Kustannuskurin lisäksi meidän on paremmin hallittava riskejä. Olemme esimerkiksi määrittäneet uudelleen rajat tarjousten, investointien ja projektien hyväksymiselle. Joudumme priorisoimaan hankkeita ja investointeja, sillä kaikkeen ei ole varaa. Tämän takia päätökset tehdään yhä useammin keskitetysti. Näin varmistamme, että osaaminen ja eurot menevät niihin asioihin, jotka menestyksemme kannalta ovat tärkeimpiä.

Mitä tämä tarkoittaa liiketoiminnoissa?

Casimir: Tavoitteenamme on kasvaa yhdeksi vaativien infraratkaisujen johtavista toimittajista Pohjois-Euroopassa. Vaativa infra tarkoittaa esimerkiksi maanalaista rakentamista tai muuta useaa osaamista yhdistävää hanketta. Meillä on paljon huippuosaamista ja teknistä tietotaitoa, jonka varaan voimme rakentaa. Talonrakentamisessa keskitymme jatkossa entistä vahvemmin Helsingin ja Pietarin kasvaville metropolialueille. Molemmissa maissa valikoimme tarkasti ne meille kannattavat kilpailu-urakoinnin hankkeet, joissa haluamme olla mukana.

Ilkka: Pääomien entistä tehokkaampaan käyttöön kiinnitetään erityistä huomiota. Tähän pääsemme pienentämällä varastoja, lisäämällä tonttien kiertonopeuksia, pidentämällä ostovelkojemme maksuaikoja sekä nopeuttamalla myyntisaamisiamme.

Onko edessä vielä lisää muutoksia?

Casimir: Olemme aloittaneet kehityshankkeita, joiden tavoitteena on tehostaa toimintaa esimerkiksi tarjouslaskennassa, projektien hallinnassa, riskienhallinnassa ja hankinnoissa. Pyrimme löytämään parhaat toimintatavat yli liiketoiminta- ja maarajojen ja tekemään niistä koko Lemminkäisen tavan toimia.

Ilkka: Monet kehitysohjelmat ovat myös järkevää taloudenpitoa. Päällystyksessä ja infraprojekteissa tehostamme kaluston käyttöä yli alue- ja maarajojen ja luovumme turhasta. Tämä vapauttaa pääomaa sekä pienentää huoltokustannuksia ja poistoja. Pidämme murskatun kiviaineksen varastot pieninä. Tehostamme asuntomyyntiä, jotta sitoutunut pääoma saadaan vapautettua nopeammin uusien kohteiden rakentamiseen. Pienennämme massan valmistuskuluja kierrätysasfaltin käyttöä lisäämällä, ja niin edelleen.

Casimir: Tekemistä riittää. Meidän täytyy seurata jatkuvasti, miten markkinat ja kilpailijat kehittyvät – ja olla valmiita toimimaan, jos tilanne sitä edellyttää. Jatkuva parantaminen on ajatusmalli, jonka toivon iskostuvan Lemminkäiseen.

Teksti Susanna Inkinen, kuva Janne Lehtinen

Fakta, Lemminkäisen strategia

 

  • Lyhyen aikavälin tavoitteet: taseen vahvistaminen ja tehokkuuden parantaminen

  • Pitkän aikavälin tavoitteet: kannattavaa kasvua infrarakentamisessa Pohjois-Euroopassa ja toiminnan keskittämistä talonrakentamisessa Suomessa ja Venäjällä

  • Taloudelliset tavoitteet: sijoitetun pääoman tuotto 18 % yli syklin, omavaraisuusaste vähintään 35 % ja vuoden 2016 loppuun mennessä sijoitetun pääoman tuoton oltava 15 %

  • Neljä liiketoimintasegmenttiä: päällystys, infraprojektit, Suomen talonrakentaminen ja Venäjän toiminnot

 

 

Casimir ja Ilkka

”Meillä on paljon huippuosaamista ja teknistä tietotaitoa, jonka varaan voimme rakentaa”, sanoo Casimir (vas.) Ilkalle.

10.3.2015

8 tykkäystä