Kierrätyksestä uusiokäyttöön

Tarjoamme asiakkaillemme tuotteita ja palveluja, joiden tuotannossa pyrimme energia- ja materiaalitehokkuuteen.

Ympäristöjalanjälkemme isoimman osan muodostaa päällystys- ja kiviainesliiketoimintamme tuotanto. Panostamme näiden osa-alueiden kestävien tuotteiden ja toimintatapojen kehittämiseen.

Pyrimme aktiivisesti lisäämään uusioasfaltin määrää tuotannossamme. Kierrättämällä vanhaa asfalttia ja tekemällä siitä uusioasfalttia säästämme kiviaineksia ja asfaltin sideainetta, bitumia, joka on öljypohjainen tuote. Myös hiilidioksidipäästöt pienenevät, kun kiviaineksen ja bitumin käyttö ja kuljetukset vähenevät.

Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa raaka-aineiden kierrättämistä ja hyödyntää yhä enemmän rakennushankkeiden sivutuotteina syntyviä jätteitä.

Lue lisää hiilijalanjäljen seurannastamme

Tarkkailemme toimintamme vaikutuksia ympäristöön

Seuraamme ympäristövaikutuksiamme säännöllisesti ja pyrimme pienentämään niitä muun muassa kehittämällä tuotantoprosessejamme ja eri työvaiheidemme tehokkuutta, esimerkiksi koneiston käytön osalta. Toimintajärjestelmien noudattaminen, toimintaohjeemme ja henkilöstön koulutus edesauttavat ympäristöriskien hallintaa.

Tarkkailemme esimerkiksi pohjaveden laatua ja pinnankorkeutta kiviainesalueillamme. Seuraamme ympäristövaikutuksiamme suurissa rakennushankkeissa, kuten vuonna 2016 valmistuneen Tampereen Rantatunnelin projektissa, jonka aikana tarkkailtiin muun muassa ilman ja veden laatua. Tiedot olivat ajantasaisesti saatavilla hankkeen verkkosivuilla.

Pyrimme pienentämään kiviainesalueidemme vaikutuksia lähiympäristöön monin tavoin. Tällaisia ovat esimerkiksi melu- ja suojavallit sekä tiivispohjaiset tukitoiminta-alueet. Teemme louhintatyöt niin, että pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Käytöstä poistetuille kiviaineksen ottoalueille teemme jälkihoitosuunnitelman, jossa huomioimme luonnon, maiseman, pohjavedet ja alueen maankäyttösuunnitelman.