Yritysvastuupolitiikka

Merkittävänä rakennus- ja infra-alan toimijana tavoitteenamme on ottaa huomioon toimintamme suorat ja välilliset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan mahdollisimman hyvin. Haluamme olla yksi alan parhaista yhtiöistä. Meille se tarkoittaa tyytyväisiä asiakkaita, työntekijöitä ja omistajia. Sitoutamme henkilöstöä vastuulliseen toimintaan, jonka päämääränä on rakentaa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen.

Yritysvastuun päätavoitteemme on tarjota asiakkaillemme heidän toimintaansa tukevia ratkaisuja hyvän liiketavan ja vastuullisuuden periaatteita noudattaen, sekä parantaa ja yhtenäistää vastuullisia toimintatapoja kaikessa toiminnassamme. Toimintamme kulmakivinä ovat asiakastarpeiden ymmärtäminen, jatkuva toiminnan kehittäminen, virheettömyys, henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi sekä turvallinen työympäristö.

Osana laajempaa rakentamisen arvoketjua kannustamme sidosryhmiämme toimimaan yritysvastuun periaatteiden mukaisesti ja myös odotamme heiltä tällaista toimintaa. Vaikuttamalla toimittajavaatimustemme perusteella valitsemiimme tavarantoimittajiin, alihankkijoihin, yhteistyökumppaneihin sekä asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiimme, voimme vaikuttaa koko rakennus- ja infra-alaan.

Toteutamme yritysvastuupolitiikkaamme, joka sisältää laatu- ympäristö- sekä työhyvinvointi- ja turvallisuuspolitiikan, johtamisjärjestelmiemme avulla. Johtamisjärjestelmissä määriteltyjen tavoitteiden sekä lakivelvoitteiden toteutumisen varmistamme mittareiden, auditointien ja johdon katselmusten kautta.

Yritysvastuun sitoumuksemme

Yritysvastuun teemoja rakennusalalla

Toimintamme vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäröivään yhteisöön. Pyrimme hallitsemaan ympäristö- ja sosioekonomisia vaikutuksiamme käymällä avointa dialogia sidosryhmiemme kanssa.

Rakennusalalle on tunnusomaista työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät haasteet, kuten fyysiset, ergonomiset ja kemialliset riskit. Lukuisista parannuksista huolimatta rakennusalan työympäristöön liittyy paljon riskejä.

Rakennusalalla kulutetaan erittäin paljon energiaa. Työmailla syntyy huomattavia määriä ylijäämämateriaalia, joista suurin osa on kierrätettävissä. Huolellisella suunnittelulla pystymme käyttämään materiaaleja tehokkaasti, pienentämään energiankulutusta ja vähentämään päästöjä rakentamisen jopa kymmeniä vuosia kestävän elinkaaren aikana.

Lemminkäisen tärkeimmät yritysvastuun teemat

Olemme tunnistaneet tärkeimmät yritysvastuun teemat yhdessä Lemminkäisen työntekijöiden ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Liiketoiminnan eettisyys on kaiken toimintamme perusta, ja siihen sisältyy kolme osa-aluetta: sosiaalinen vastuu, taloudellinen vastuu ja ympäristövastuu. Odotamme kaikkien työntekijöidemme noudattavan hyvän liiketavan periaatteitamme. Lisäksi odotamme tavarantoimittajiemme noudattavan toimittajien ohjesääntöä, joka perustuu edellä mainittuihin periaatteisiin.

Sosiaalinen vastuu

Lemminkäisen sosiaalinen vastuu muodostuu sitoutumisestamme sekä henkilöstöön, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin että yhteiskuntaan. Lemminkäisen tärkein yritysvastuun teema on "asetamme ihmiset etusijalle". Koska ihmiset ovat arvokkain voimavaramme, kohtelemme heitä oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti sekä kannustamme ja osallistamme työntekijöitä ja muita tärkeitä sidosryhmiä toimintatapojemme kehittämiseen.

Haluamme tarjota turvallisen, tuottavan ja terveellisen työympäristön, jossa jokainen yksilö ja tiimi voi pystyä erinomaiseen suoritukseen hyvin johdetussa organisaatiossa. Jokaisen johtajan vastuulla on johtaa esimerkillään eli käyttäytymällä Lemminkäisen arvojen ja johtamiskäytäntöjen mukaisesti.

Työturvallisuus on toimintamme keskiössä, ja pyrimme parantamaan sitä jatkuvasti. Työturvallisuustoiminnan päämääränä on turvallinen yritys, jossa henkilöstöön ja aineelliseen pääomaan kohdistuvat riskit poistetaan tai minimoidaan.

Tavoitteenamme on osaltamme edistää entistä kestävämmän yhteiskunnan kehitystä. Toteutamme vastuullista yrityskansalaisuutta etsimällä aktiivisesti uusia kehityskohteita yhdessä muiden arvoketjun sidosryhmien ja yhteiskunnan jäsenten kanssa.

Ympäristövastuu

Tuotannollamme on merkittäviä ympäristövaikutuksia: käytämme merkittäviä määriä energiaa ja luonnonvaroja. Tavoitteenamme on optimoida kaikkien resurssien käyttö, esimerkiksi energian ja muiden luonnonvarojen, henkilöstön, koneiden ja logistiikan hyödyntäminen.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan energiatehokkuuttamme sekä seuraamme ja ohjaamme energiankulutustamme. Energiatehokkuusjärjestelmämme kattaa kaikki liiketoiminnot. Energiaa kuluu eniten asfalttimassan valmistuksessa ja työmailla. Energiankulutuksen vähentämiseksi kehitämme energiatehokkaita työmenetelmiä ja parannamme koneiden suorituskykyä yhdessä tavarantoimittajiemme kanssa. Pyrimme suunnittelemaan logistiikan ja materiaalien kuljetuksen mahdollisimman tehokkaaksi.

Tuotamme raaka-aineet mahdollisimman tehokkaasti ja luonnonvaroja säästäen. Pyrimme kasvattamaan jätemateriaalien arvoa ja löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia materiaalien uusiokäyttämiseksi. Tehostamme materiaalien kierrätystä ja minimoimme tuotannossa syntyvän jätteen määrän. Kierrätämme asfaltin ja kiviaineksen, mikä säästää luonnonvaroja ja pienentää energiankulutusta. Huolehdimme asianmukaisesta luvituksesta ja pyrimme tukemaan luonnon monimuotoisuutta ja varsinaisen käytön jälkeisen hyödyntämisen mahdollisuuksia.

Parannamme jatkuvasti kykyämme täyttää sidosryhmien vaatimukset ja osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen ympäristökeskusteluun. Tavoitteenamme on lisätä sidosryhmien tietoisuutta ympäristöystävällisistä tuotantomenetelmistä ja tuotteidemme laadusta.

Taloudellinen vastuu

Meillä Lemminkäisellä on tärkeää kasvattaa ja kehittää liiketoimintaa pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Haluamme luoda lisäarvoa sidosryhmillemme kaikkia hyödyttävällä tavalla. Tämä edellyttää panostusta asiakassuhteidemme, palvelujemme ja osaamisemme kehittämiseen, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parhaimmat palvelut markkinoilla. Haluamme kehittää yhdessä asiakkaidemme kanssa toimialaa eteenpäin vieviä uusia käytäntöjä. Pitkän aikavälin kannattavan kasvun varmistamiseksi on tärkeää optimoida taloudellisten resurssien käyttö.

Tavoitteenamme on vahvistaa yhtiön pääomarakennetta ja sijoittajien ja sidosryhmien luottamusta minimoimalla riskeille altistuminen ja lisäämällä läpinäkyvyyttä. Etsimme vastuullisia ja innovatiivisia tapoja parantaa tuotannon tehokkuutta ja kehittää tuotteitamme ja palvelujamme. Analysoimme sekä lyhyen että pitkän aikavälin asiakastarpeita parhaan mahdollisen liiketoimintaportfolion määrittämiseksi. Pyrimme päivittäisessä toiminnassamme erinomaisuuteen.