Lemminkäisen ohjesääntö toimittajille (Supplier requirements)

Lemminkäinen haluaa olla kiinnostava liikekumppani ja tavoittelee luotettavia ja rehellisiä, kumpaakin osapuolta hyödyttäviä suhteita toimittajiinsa (materiaalitoimittajat, palveluntarjoajat, aliurakoitsijat ja suunnittelijat). Tämä Lemminkäisen ohjesääntö toimittajille (Supplier requirements) kuvastaa periaatteita, joiden mukaisesti Lemminkäinen toimii kaikissa toimintamaissaan. Lemminkäinen odottaa jokaisen toimittajansa noudattavan tässä ohjesäännössä ilmaistuja periaatteita kaikissa toimissaan niin Lemminkäisen, omien työntekijöidensä ja toimittajiensa kuin kolmansienkin osapuolten kanssa. Lemminkäinen vaatii toimittajiaan tutustumaan näihin periaatteisiin ja toimimaan niiden mukaisesti.

1. Taloudellinen vastuu

Lemminkäinen ei maksa eikä vastaanota liiketoiminnan käynnistämiseksi tai edistämiseksi lahjuksia tai muita laittomia maksuja. Lemminkäinen ei tarjoa eikä ota vastaan sellaista vieraanvaraisuutta tai sellaisia lahjoja tai etuja, joiden voidaan olettaa vaikuttavan päätöksentekoon liikesuhteissamme tai jotka ylittävät tavanomaisen vieraanvaraisuuden rajat.

Lemminkäinen tarvitsee liiketoiminnassaan usean eri alan toimittajia. Avoin kanssakäyminen, sopimusten noudattaminen ja keskinäisen luottamuksen saavuttaminen on tärkeää niin Lemminkäisen kuin sen toimittajienkin menestykselle. Lemminkäinen valitsee toimittajansa objektiivisin perustein kilpailutuksen kautta, eivätkä henkilökohtaiset syyt vaikuta valintoihin. Toimittajien laadun, luotettavuuden, hinnan, toimituskyvyn ja toimintatapojen on oltava Lemminkäisen vaatimusten mukaisia.

2. Oikeudellinen ja sosiaalinen vastuu

Lemminkäinen edellyttää toimittajiltaan lakien ja säännösten noudattamista sekä kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia ja ympäristöasioita koskevien säännösten noudattamista. Lemminkäinen ei hyväksy pakko- tai lapsityövoiman käyttöä eikä sellaista kohtelua tai työoloja, jotka ovat ristiriidassa työelämän kansainvälisten perusoikeuksien kanssa. Lemminkäinen edellyttää näiden säännösten ja määräysten mukaisten periaatteiden noudattamista toimittajien keskuudessa ja seuraa heidän toimintaansa näiden noudattamisen varmistamiseksi.

Lemminkäisen toimittajien on vältettävä kaikkia eturistiriitoja tai tilanteita, joissa voi syntyä mahdollinen eturistiriita Lemminkäisen kanssa. Eturistiriita syntyy muun ohella, kun toimittajan edustaja tavoittelee henkilökohtaista etua itselleen, ystävälleen tai sukulaiselleen toimittajan edustajana. Toimittajien on raportoitava jo syntyneet tai mahdolliset eturistiriidat itsensä ja Lemminkäisen välillä. Toimittajien on vahvistettava Lemminkäiselle, etteivät toimittajat ole suoraan tai epäsuoraan Lemminkäisen työntekijöiden tai heidän lähisukulaistensa omistuksessa tai ettei tällaisilla henkilöillä ole muuta suoraa intressiä toimittajaan. Toimittajien tulee kirjallisesti informoida Lemminkäiselle välittömästi kaikista tällaisista omistussuhteissa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.

3. Ympäristö- ja turvallisuusvastuu

Lemminkäinen edistää ympäristöä arvostavaa ja kestävää rakentamista. Tämän johdosta Lemminkäinen edellyttää, että toimittajat sitoutuvat seuraaviin periaatteisiin:

  • Toimittajat suojelevat ympäristöä sekä käyttävät materiaaleja, raaka-aineita, energiaa ja luonnonvaroja tehokkaasti. Toimittajat minimoivat toiminnastaan syntyvää jätettä sekä huolehtivat päästöjen (esimerkiksi melun, pölyn, tärinän ja hajuhaittojen) torjumisesta. Toimittajat raportoivat kaikista ympäristönsuojeluun liittyvistä puutteista ja havainnoista Lemminkäiselle. Kaikki toiminnasta ympäristölle aiheutuneet vahingot on korjattava ja korvattava. Toimittajien tulee noudattaa ympäristönsuojeluun liittyviä lakeja, ohjeita ja ohjeistuksia sekä huolehtia asianmukaisista luvista ja lupaehtojen noudattamisesta.
  • Lemminkäinen suosii hankinnoissa ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita vaihtoehtoja, mikäli hankinnan kohteet ovat muutoin tasavertaisia.
  • Toimittajan on osaltaan huolehdittava siisteydestä siten, että kaikki turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvät vaatimukset täyttyvät. Vaarallisia jätteitä on käsiteltävä ja säilytettävä erillään muista jätteistä ja ne on poistettava työmaalta asianmukaisella tavalla.
  • Lemminkäinen viestii ympäristötyöstään avoimesti, mitä toimittajien tulee toiminnallaan edesauttaa.

4. Tämän ohjesäännön hyväksyminen

Tekemällä urakkaa tai toimitusta koskevan sopimuksen Lemminkäisen kanssa toimittajat sitoutuvat noudattamaan näitä toimittajaohjeita sekä Lemminkäisen näiden ohjeiden perusteella antamia ohjeita ja määräyksiä.

Toimittaja sitoutuu vaikutusvaltansa puitteissa varmistamaan, että hankkeissa käytetyt tavarantoimittajat, aliurakoitsijat, edustajat, työyhteenliittymäkumppanit ja muut kumppanit noudattavat ja edistävät Lemminkäisen toimittajavaatimuksen periaatteita.