Hyvän liiketavan periaatteet Lemminkäisessä

Näiden hyvän liiketavan periaatteiden tarkoituksena on luoda hyvät puitteet työskentelylle Lemminkäinen-konsernissa.

Näitä hyvän liiketavan periaatteita sovelletaan kaikkeen liiketoimintaamme, ja ne määrittävät yhteisen toimintamallin kaikille Lemminkäisen ja sen tytäryhtiöiden johtajille, toimihenkilöille ja työntekijöille. Tarvittaessa näitä hyvän liiketavan periaatteita täydennetään yksityiskohtaisemmilla ohjeistuksilla, periaatteilla ja toimintaohjeilla.

Meille Lemminkäisessä on tärkeää kestävästi kasvattaa ja kehittää yhtiön liiketoimintaa pitkällä aikavälillä. Eettisyys on jokapäiväisen toimintatapamme perusta, jossa huomioidaan asiakkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien odotukset.

Toiminnassamme noudatamme aina seuraavia arvoja:

  • Me asetamme ihmiset etusijalle
  • Me kunnioitamme ja luotamme
  • Me teemme yhteistyötä menestyäksemme.

Sääntöjenmukaisuus

Noudatamme liiketoimintaamme koskevia lakeja ja säädöksiä toimintapaikoillamme sekä Lemminkäisen ohjeistuksia, periaatteita ja toimintaohjeita.

Helsingin pörssin säännöt, mukaan lukien myös Helsingin pörssissä listattuja pörssiyhtiöitä koskeva  hallinnointikoodi, ohjaavat hallinnointiamme.

Läpinäkyvyys

Teemme päätökset Lemminkäisen arvojen mukaisesti eettisesti ja laillisesti.

Eturistiriita

Vältämme eturistiriitoja, jotka voivat heikentää harkintakykyämme liiketoiminnassamme, ja mikäli niitä ilmenisi, paljastamme ne, sillä henkilökohtainen etumme ei vaikuta päätöksiimme.

Asiakassuhteet

Varmistamme, että toimintamme noudattaa asiakkaille tekemiämme lupauksia.

Aliurakoitsijat, tavarantoimittajat ja muut yhteistyökumppanit

Edellytämme, että yhteistyökumppanimme noudattavat lakeja ja säädöksiä, kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja ympäristömääräyksiä. Edistämme näiden hyvän liiketavan periaatteiden mukaisten periaatteiden noudattamista aliurakoitsijoiden, tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppanien kesken.

Työntekijät

Sitoudumme henkilöstömme oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen kohteluun. Emme hyväksy syrjintää rodun, kansallisuuden tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, terveyden, uskonnon, yhteiskunnallisten mielipiteiden, poliittisen tai ammatillisen aktiivisuuden tai muun vastaavan syyn perusteella. Emme hyväksy minkäänlaista häirintää tai kiusaamista töissä.

Viestintä

Yleiset periaatteet sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässämme ovat luotettavuus, avoimuus ja nopeus sekä lain, viranomaissäännösten, pörssisääntöjen ja omien ohjeistustemme huomioiminen.

Vastuullisuus

Sitoudumme näihin hyvän liiketavan periaatteisiin ja ilmoitamme niiden mahdollisesta rikkomisesta.


Esimiehet ovat vastuussa näiden hyvän liiketavan periaatteiden esittelemisestä olemassa oleville ja uusille työntekijöille. Yhtiön johto valvoo sen toteutusta.

Hyvän liiketavan periaatteiden rikkomus ilmoitetaan omalle esimiehelle tai sisäiselle tarkastustoimelle. Sisäinen tarkastustoiminto on vastuussa tällaisten tapausten tutkimisesta.

Kuka tahansa, työntekijät mukaan lukien, voi tarvittaessa nimettömästi ilmoittaa hyvän liiketavan periaatteiden rikkomisepäilyksistä ulkopuolisen tahon tarjoamaa ilmoituskanavaa hyödyntäen. Ilmoituskanavan yhteystiedot ja käyttöohjeet löytyvät verkkosivuiltamme: www.lemminkainen.fi/speakup.

Hyvän liiketavan periaatteiden rikkomuksista ilmoittavaa ei rangaista.

Kaikki hyvän liiketavan periaatteiden vastaiset käytännöt on välittömästi korjattava. Hyvän liiketavan periaatteiden rikkomuksiin suhtaudutaan vakavasti ja käytöksestä seuraa kurinpitotoimi ja jopa työsuhteen päättäminen.