Vaikutuksemme ympäristöön

Raaka-aineita kierrättämällä vähennämme jätteiden määrää ja pienennämme neitseellisten raaka-aineiden tarvetta. Asiakkaillemme tarjoamme tuotteita ja palveluja, joiden tuotannossa pyrimme energia- ja materiaalitehokkuuteen.

Käytämme energiaa eniten asfaltin tuotannossa ja rakennustyömaillamme. Energiatehokkuuslain vaatimusten täyttämiseksi otimme vuonna 2015 Suomessa käyttöön sertifioidun energiatehokkuusjärjestelmän. Myös muissa toimintamaissamme olemme tehneet energiatehokkuuslain velvoittamat toimenpiteet. Vuoden 2016 tavoitteenamme on kehittää energiankulutuksen seurantaa ja raportointia kaikissa toimintamaissamme. 

Kiviaines- ja päällystysliiketoimintamme on luvanvaraista. Maakohtaiset lait ja vaatimukset määrittelevät ne hankkeet, jotka vaativat erillistä ympäristövaikutusten arviointia (YVA-menettely). 

Kehitämme ympäristöystävällistä päällystystoimintaa

Ympäristöjalanjälkemme isoimman osan muodostaa oma tuotantomme, erityisesti päällystys- ja kiviainesliiketoimintamme. Panostamme näiden alueiden ympäristöystävällisten tuotteiden ja toimintatapojen kehittämiseen.

Kierrätysasfaltin käyttö kasvaa jatkuvasti kaikissa toimintamaissamme. Teemme kierrätysasfaltista uusioasfalttia. Vanha asfalttipäällyste voidaan hyödyntää uuden asfalttimassan valmistuksessa sataprosenttisesti. Asfaltin uusiokäyttö pienentää kokonaispäästöjä vähentämällä sekä materiaali- että kuljetusmääriä.

Tuotimme lisäksi merkittävän määrän matalalämpöasfalttia. Matalalämpöasfaltit valmistetaan normaaleja asfaltteja huomattavasti alhaisemmissa lämpötiloissa, jolloin polttoainekulutus, päästöt ja hajuhaitat pienenevät. 

Meillä on jokaisessa toimintamaassamme päällystealan laboratorio. Suomessa Tuusulan ja Oulun laboratoriomme ovat ainoat päällystealan akkreditoidut laboratoriot.

Ympäristöä ja energiaa säästävää maarakentamista

Suurena pohjoiseurooppalaisena rakennuskonsernina käytämme paljon erilaisia kiviaineksia raaka-aineena. Tätä varten meillä on noin 300 kiviainesaluetta toimintamaissamme.

Pyrimme vähentämään louhinnan ympäristövaikutuksia panostamalla isoihin ja pitkäikäisiin kiviaineksen ottopaikkoihin kasvukeskusten läheisyydessä, jolloin kuljetusmatkat lyhenevät ja saamme mahdollisuuden tehdä investointeja, jotka pienentävät alueiden vaikutuksia lähiympäristöön. Tällaisia ovat esimerkiksi melu- ja suojavallit sekä tiivispohjaiset tukialueet. Huolehdimme myös siitä, että kiviainesten ottopaikkoja on tarvittaessa mahdollista ottaa virkistyskäyttöön. Kiviaineksen ottopaikoille voidaan kaavoittaa myös esimerkiksi asuntoalue, jolloin rakennusalueen louhintatyöt on jo tehty osana kiviaineksen ottoa.

Sivutuotteet hyötykäyttöön

Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää raaka-aineiden kierrättämistä ja hyödyntää yhä enemmän rakennushankkeiden sivutuotteina syntyviä jätteitä.

Stabilointi on pohjanvahvistusmenetelmä, jolla lujitetaan pehmeää maaperää rakentamiskelpoiseksi kiviainespohjaisen sideaineen avulla. Kun sideaineen osana käytetään uusiomateriaalia, joka muuten jouduttaisiin kuljettamaan kaatopaikalle, pienennetään energian kulutusta ja rakentamisen ympäristövaikutuksia. Teemme massastabilointia tällä hetkellä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Kehitämme ja toteutamme menetelmiä, joilla maarakentamisessa käytettäviä luonnon kiviaineksia voidaan korvata uusiomateriaaleilla. Niitä saadaan ylijäämämaista, teollisuuden sivutuotteista ja jätteistä, lievästi pilaantuneista maista sekä vanhojen maarakenteiden materiaaleista. Esimerkiksi tunnelityömaiden louheita pyrimme hyödyntämään raaka-aineena pohjarakentamiskohteissa ja asfalttituotannossa.

Kohti nollaenergiatasoa uudisrakentamisessa

Uudisrakennusten energiatehokkuudessa noudatamme lainsäädännön määräyksiä. Vuonna 2020 kaikkien uudisrakennusten tulee olla EU-maissa nollaenergiatasoisia, ja siihen valmistautuvaa työtä teemme jatkuvasti. Kaikkien julkisten rakennusten tulee olla nollaenergiatasoisia jo vuonna 2018.

Esimerkiksi useat kiinteistösijoittajat edellyttävät toimitilakohteiltaan huomattavaa energiatehokkuutta ja toteutusta, joille voidaan myöntää rakennusalan yleinen ympäristösertifikaatti, kuten BREEAM tai LEED. Otamme nämä vaatimukset huomioon jo suunnittelunohjauksessamme.