Rakennamme kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa 

Tavoitteenamme on olla yksi alan parhaista rakennusyhtiöistä, joka kehittää liiketoimintansa pitkäjänteisesti ja kestävästi, kannattavasti kasvaen. Yhteistyössä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa rakennamme kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. 

Suurena rakennusalan toimijana tavoitteenamme on ottaa huomioon mahdollisimman hyvin toimintamme suorat ja välilliset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon sidosryhmiemme odotukset ja vaatimukset samalla kun vahvistamme taloudellista asemaamme. Yhteiset arvot ja toimintatavat tukevat vision ja strategian toteuttamista ja auttavat meitä toimimaan asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti.

Yritysvastuu toimintamme keskiössä

Yritysvastuu on olennainen osa toimintaamme. Menestyksemme edellytyksenä on, että huomioimme päivittäisessä toiminnassamme useita eri yritysvastuun teemoja, kuten rakentamisen energia- ja materiaalitehokkuuden, työturvallisuuden, hyvän liiketavan periaatteet ja harmaan talouden torjumisen. Haluamme olla mukana viemässä vastuullisuutta eteenpäin koko toimialallamme.

Yritysvastuun johtamisesta vastaa nimetty johtoryhmän jäsen, päällystys-liiketoimintasegmentin johtaja. Konsernin johtoryhmä päättää kestävän kehityksen tavoitteet, ja liiketoimintasegmenttien sekä tukitoimintojen johto vastaavat niiden huomioonottamisesta vuosisuunnittelussaan. Konsernin yritysvastuujohtaja johtaa päivittäistä tekemistä ja auttaa maita tavoitteiden saavuttamisessa. Edistymistä seurataan osana liiketoiminnan raportointia. Sosiaalisen vastuun johtamisemme on hajautettu. Henkilöstöasioita johtaa konsernin henkilöstöjohtaja ja taloudellista vastuuta talous- ja rahoitusjohtaja.

Käytämme toimintajärjestelmiä, jotka täyttävät kansainvälisten standardien ISO 9001:2008 (laatujärjestelmä), ISO 14001:2004 (ympäristöjärjestelmä) ja OHSAS 18001:2007 (työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä) vaatimukset.

Yritysvastuuseen liittyvä hallinto ja johtaminen

Lemminkäisellä yritysvastuu on toiminnan keskiössä, ja sitä ohjaa strategia. Yritysvastuu liittyy läheisesti sekä lyhyen että pitkän aikavälin liiketoimintasuunnitteluun. Johdamme toimintaamme ja parannamme suoritustamme jatkuvasti arvioimalla saavutuksiamme kuukausi-, neljännes- ja vuositasolla osana liiketoimintakatsauksia.

Konsernin yritysvastuuseen liittyvistä asioista vastaa näistä asioista vastaava johtoryhmän jäsen. Yritysvastuun ohjausryhmä tukee konsernin yritysvastuun vastuuhenkilöä vastuullisen liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.

Lemminkäisen ylin johto päättää konsernitason yritysvastuun tavoitteista. Liiketoimintasegmenttien ja toimintojen johtoryhmät ovat vastuussa yksityiskohtaisten tavoitteiden ja konkreettisten toimintasuunnitelmien määrittämisestä liiketoimintasegmentti- ja toimintotasoilla osana liiketoiminnan vuosisuunnitteluprosessia. Edistymistä seurataan hallintajärjestelmämme mukaisesti.

Käytämme toimintajärjestelmiä, jotka täyttävät kansainvälisten standardien ISO 9001:2008 (laatujärjestelmä), ISO 14001:2004 (ympäristöjärjestelmä) ja OHSAS 18001:2007 (työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä) vaatimukset. 

Yritysvastuun tavoitteemme

Lemminkäisen yritysvastuun tavoitteet on johdettu olennaisuusmatriisista. Meillä on pitkän aikavälin tavoitteita, joiden tulosmittarit liittyvät kiinteästi liiketoimintatavoitteisiimme.

Pitkän aikavälin yritysvastuun tavoitteet
Nolla poissaoloon johtanutta työtapaturmaa
Turvallisuuden, työkyvyn hallinnan ja urasuunnittelun standardien käyttöönotto koko Lemminkäisessä elinikäisen työkyvyn varmistamiseksi
Asiakastyytyväisyyden parantaminen
Lemminkäisen toimittajavaatimusten jalkauttaminen alihankkijoille ja toimittajille
Energiatehokkuuden parantaminen
Materiaalitehokkuuden ja kierrätyksen lisääminen

Lyhyen aikavälin tavoitteet johdetaan näistä tavoitteista osana liiketoiminnan vuosisuunnittelua. Lisäksi olemme tunnistaneet muita sitoumuksia varmistaaksemme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen.

  • Otamme arvot ja johtamisperiaatteet käyttöön kaikilla tasoilla.
  • Varmistamme, että meillä on läpinäkyvät prosessit, rakenteet, tietoon perustuva päätöksenteko ja riskienhallinta.
  • Parannamme tuotannon suunnittelua ja varmistamme resurssien tehokkaan käytön.
  • Kehitämme ura- ja seuraajasuunnittelua ja osaamisen hallintaa ottaen huomioon myös työkykyyn liittyvät tekijät.

Olennaisuusmatriisi

Lemminkäisen olennaisuusmatriisi