Osakkeen historia

Lemminkäisen osakkeen historia vuodesta 1989 tähän päivään sekä muutokset Lemminkäisen osakepääomassa ja/tai osakkeiden lukumäärässä.

Vuosi 2014

Lemminkäinen Oyj:n  merkintäetuoikeusanti, jossa merkittiin kaikkiaan 3 569 724 uutta osaketta. Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli 8,20 euroa, ja Lemminkäinen keräsi osakeannilla noin 29,3 miljoonan euron bruttovarat. Osakeannin seurauksena Lemminkäisen osakkeiden kokonaismäärä nousee 23 219 900 osakkeeseen. Tarjottavat osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Lemminkäisessä siitä alkaen, kun tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 25.9.2014. Osakeanti 2014 -sivulle.

Uusi osakemäärä, kpl

Osakemäärän muutos, kpl

Uusi osakepääoma, €

Osakepääoman muutos, €

23 219 900 3 569 724 34 042 500 0

Vuosi 2012

Osakepalkkiojärjestelmään liittyvä suunnattu osakeanti: Ansaintajakson 2011 palkkioiden maksamiseksi Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti suunnatusta maksuttomasta osakeannista. Osakeannissa luovutettiin yhtiön haltuun tulleet 10 456 omaa osaketta ja lasketaan liikkeeseen yhteensä 5 412 Lemminkäinen Oyj:n uutta osaketta suunnatulla osakeannilla.

Annettavat uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi arviolta 22.2.2012. Suunnatussa annissa annettavien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä on 19 650 176. Pörssitiedote 9.2.2012

Uusi osakemäärä, kpl

Osakemäärän muutos, kpl

Uusi osakepääoma, €

Osakepääoman muutos, €

19 650 176 5 412 34 042 500 0

Vuosi 2010

Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti 17.3.2010 kahdesta erillisestä osakeannista siten, että uusien liikkeeseenlaskettavien osakkeiden yhteismäärä oli 2 623 514 osaketta. Instituutionaalisille sijoittajille ja Lemminkäinen Oyj:n tytäryhtiöiden Tekmanni Oy:n ja Lemminkäinen Talo Oy:n vähemmistöosakkeenomistajille suunnatun osakeannin myötä Lemminkäinen Oyj:n osakkeiden yhteismäärä on 19 644 764.

Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 23.3.2010.

Uusi osakemäärä, kpl

Osakemäärän muutos, kpl

Uusi osakepääoma, €

Osakepääoman muutos, €

19 644 764 2 623 514 34 042 500 0

Vuosi 2009

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 12.11.2009 hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Samalla yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 700 000 oman osakkeen hankkimisesta.


Vuosi 2008

Yhtiökokous 14.3.2008 päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että osakkeen nimellisarvoa sekä vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskevat määräykset poistetaan.


Vuosi 2005

Helsingin Pörssi ottaa 1.7.2005 alkaen käyttöön uuden GICS -toimialaluokituksen (Global Industry Classification Standard) osana Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinoiden yhtenäistämistä.

Lemminkäinen kuuluu Teollisuustuotteet ja –palvelut -toimialaluokkaan.


Vuosi 2000

24.3.2000 pidetyssä yhtiökokouksessa osakepääoma korotetaan 34 042 500 euroon siten, että osakkeen 1,68 euron nimellisarvo korotetaan 2 euroon rahastoantina.

Uusi osakemäärä, kpl

Osakemäärän muutos, kpl

Uusi osakepääoma, €

Osakepääoman muutos, €

17 021 250 0 34 042 500 5 414 813

Vuosi 1998

Yhtiö muutetaan julkiseksi osakeyhtiöksi ja toiminimi muutetaan Lemminkäinen Oyj:ksi 26.3.1998.

Vuonna 1994 otettuun, konsernijohdolle suunnattuun optiolainaan liittyviä merkitsemisoikeuksia käytetään, minkä johdosta osakkeiden uudeksi lukumääräksi tulee 17 021 250 kpl. Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Arvopaperipörssissä 1.6.1998.

Uusi osakemäärä, kpl

Osakemäärän muutos, kpl

Uusi osakepääoma, €

Osakepääoman muutos, €

17 021 250 821 250 28 627 687 1 381 075

Vuosi 1997

1.1.1997 lähtien Lemminkäisen osake kuuluu Rakennusteollisuus–toimialaluokkaan.


Vuosi 1995

Osakkeen noteeraus siirretään Helsingin Arvopaperipörssin päälistalle 1.6.1995. Yhtiöllä on markkinatakaajasopimus Merita Pankkiiriliike Oy:n kanssa.


Vuosi 1994

18.5.1994 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetään enintään 2 000 000 Mmk:n (336 375,85 milj. euron) suuruisesta konsernijohdolle suunnatusta optiolainasta.

Lemminkäisen osakkeet siirretään arvo-osuusjärjestelmään ja kaupankäynti arvo-osuuksilla alkaa 3.10.1994. Yhtiöllä on kurssivälityssopimus Kansallis Meklarit Oy:n kanssa. Osakkeen nimellisarvo on 10 mk (1,68 euroa) ja osakkeiden lukumäärä on 16 200 000 kpl. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

Uusi osakemäärä, kpl

Osakemäärän muutos, kpl

Uusi osakepääoma, €

Osakepääoman muutos, €

16 200 000 0 27 246 444 18 164 296

Vuosi 1989

Lemminkäisen osake noteerataan Arvopaperivälittäjien yhdistyksen ylläpitämällä otc-listalla 15.8.1989 lähtien. Osake kuuluu Muu teollisuus –toimialaluokkaan.

 

Päivitetty 25.9.2014