Asfalttikartelliasia

Korkein oikeus ilmoitti 6.9.2017, että se on myöntänyt rajoitetun valitusluvan Lemminkäiselle ja Vantaan kaupungille asfalttikartelliin liittyvissä vahingonkorvausoikeudenkäynneissä. Korkeimmassa oikeudessa oli käsiteltävänä Lemminkäisen osalta Lemminkäisen jättämät 13 valituslupahakemusta sekä 19 kunnan jättämät valituslupahakemukset koskien Helsingin hovioikeuden 20.10.2016 antamia päätöksiä.

Lemminkäiselle myönnettiin valituslupa Mikkelin ja Rovaniemen kaupunkia koskevissa asioissa. Valituslupa koskee kysymystä siitä, onko Lemminkäisen korvausvastuu vähentynyt sen vuoksi, että muiden kartelliin osallistuneiden tahojen vastuu oli vanhentunut. Mikkelin ja Rovaniemen kaupungeille ei myönnetty valituslupaa. Lemminkäisen muut valituslupahakemukset jäävät odottamaan nyt valitusluvan saaneiden asioiden ratkaisua.

Vantaan kaupungille myönnetty valituslupa koskee kysymystä siitä, vastaavatko Skanska Asfaltti Oy, NCC Industry Oy ja Asfaltmix Oy kaupungille kartellin aiheuttamasta vahingosta sillä perusteella, että yhtiöille oli siirtynyt niiden ostamien kartelliyritysten liiketoiminta. Kysymys valitusluvan myöntämisestä Lemminkäiselle sekä muilta kuin edellä mainituilta osilta Vantaan kaupungille siirretään ratkaistavaksi valituksen käsittelyn yhteydessä.

Korkeimman oikeuden 6.9.2017 antamilla päätöksillä 14 muun kaupungin tai kunnan valituslupahakemukset Lemminkäistä koskien hylättiin kokonaan. Espoon kaupungin valituslupahakemus jää odottamaan nyt valitusluvan saaneiden asioiden ratkaisua.

Helsingin hovioikeus antoi 20.10.2016 päätökset asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauksista. Niiden 37 kanteen osalta, joissa Lemminkäinen oli vastaajana, Lemminkäinen ja muut asfalttialan yritykset ovat oikeutettuja saamaan palautuksia yhteensä noin 20 miljoonaa euroa (sisältäen noin 14 miljoonaa euroa vähemmän pääomakorvauksia sekä noin 6 miljoonaa euroa vähemmän korkoja ja oikeudenkäyntikuluja kuin mitä käräjäoikeus oli määrännyt).

Näistä palautuksista Lemminkäinen on oikeutettu saamaan (perustuen Lemminkäisen omaan osuuteen ja niiden muiden vastaajien osuuksiin, jotka Lemminkäinen on maksanut) yhteensä noin 19 miljoonaa euroa sisältäen pääomakorvauksia, korkoja ja oikeudenkäyntikuluja. Nämä tulot Lemminkäinen kirjasi vuoden 2016 neljännen vuosineljänneksen tulokseensa.

Lemminkäinen on pitänyt vahingonkorvauksia perusteettomina. Hovioikeuden päätösten jälkeen Lemminkäinen sopi yhteensä 17 kunnan ja Suomen valtion kanssa, etteivät ne hae korkeimmalta oikeudelta valituslupaa hovioikeuden päätöksistä taikka peruuttavat valituslupahakemuksensa.

Näiden jo käsiteltyjen kanteiden lisäksi käräjäoikeuden käsittelyn alkamista odottaa 21 vahingonkorvauskannetta Lemminkäistä ja muita asfalttialan yrityksiä vastaan. Käsittelyn alkamista odottavien kanteiden pääomamäärä on yhteensä noin 26 miljoonaa euroa, joista Lemminkäinen on tehnyt Helsingin hovioikeuden päätösten perusteella yhteensä 5,2 miljoonan euron kuluvarauksen (tilanne 30.6.2017).

Aiheeseen liittyvät tiedotteet:

Pörssitiedote 6.9.2017: "Asfalttikartellin vahingonkorvausoikeudenkäynnit: Korkein oikeus myönsi rajoitetun valitusluvan Lemminkäiselle ja Vantaan kaupungille"

Pörssitiedote 13.1.2017: "Asfalttikartelliin liittyvät vahingonkorvaukset: Lemminkäinen sopinut Suomen valtion kanssa"

Pörssitiedote 19.12.2016: "Lemminkäinen hakee valituslupaa osaan hovioikeuden asfalttikartellia koskevista vahingonkorvauspäätöksistä"

Lehdistötiedote 7.12.2016: "Asfalttikartelliin liittyvät vahingonkorvaukset: Lemminkäinen sopinut kymmenen kantajan kanssa"

Pörssitiedote 24.10.2016: "Asfalttikartellin vahingonkorvausten palautukset Lemminkäiselle tarkentuneet noin 19 miljoonaksi euroksi korkoineen ja kuluineen"

Pörssitiedote 20.10.2016: "Asfalttikartellin vahingonkorvausoikeudenkäynnit: Lemminkäiselle palautetaan vahingonkorvauksia pääomamäärältään noin 14 miljoonaa euroa"

Verkkotiedote 6.10.2016: "Hovioikeuden tavoitteena antaa asfalttikartellin vahingonkorvausoikeudenkäyntien päätökset 20.10.2016"

Verkkotiedote 2.3.2015: "Asfalttialan vahingonkorvausoikeudenkäyntien käsittely alkaa hovioikeudessa."

Pörssitiedote 31.3.2014: "Lemminkäinen valittaa käräjäoikeuden asfalttikartelliin liittyvien vahingonkorvausoikeudenkäyntien päätöksistä".

Pörssitiedote 20.12.2013: "Lemminkäinen kirjaa kertaeriä vuoden viimeisen neljänneksen tulokseen".

Pörssitiedote 2.12.2013:"Lemminkäisen osuus asfalttikartellin vahingonkorvauksista tarkentunut noin 48 miljoonaksi euroksi korkoineen ja kuluineen."

Pörssitiedote 28.11.2013: "Asfalttikartelliin liittyvät vahingonkorvaukset painavat Lemminkäisen vuoden 2013 tuloksen selvästi tappiolle"

Pörssitiedote 28.11.2013: "Lemminkäinen määrättiin maksamaan korvauksia pääomamäärältään enintään 34 miljoonaa euroa".

 

Tapahtumahistoria

Vuosi   Tapahtuma

2017

Lemminkäinen sopi Suomen valtion kanssa.
Tiedote 13.1.2017

Korkein oikeus myönsi rajoitetun valitusluvan Lemminkäiselle ja Vantaan kaupungille.
Tiedote 6.9.2017

2016

Helsingin hovioikeus antoi 20.10.2016 päätökset asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauksista.
Tiedote 20.10.2016
Tiedote 24.10.2016

Lemminkäinen hakee valituslupaa korkeimmalta oikeudelta osaan hovioikeuden asfalttikartellia koskevista vahingonkorvauspäätöksistä
Tiedote 19.12.2016

2014

31.3.2014 Lemminkäinen on päättänyt valittaa Helsingin hovioikeuteen Helsingin käräjäoikeuden asfalttikartelliin liittyvien vahingonkorvausoikeudenkäyntien päätöksistä.
Tiedote 31.3.2014

2013

Helsingin käräjäoikeus antoi 28.11.2013 päätöksensä asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauksista.
Tiedote 28.11.2013
Tiedote 2.12.2013
Tiedote 20.12.2013

2013

Käräjäoikeus antaa päätöksensä käsiteltyjen kanteiden osalta 28.11.2013.
Tiedote 8.10.2013

2012

Vahingonkorvauskanteiden käsittely: Oikeudenkäyntien valmisteluistunnot aloitetaan tammikuussa 2012. Pääkäsittelyt alkavat syyskuussa 2012 ja niiden on alustavasti suunniteltu jatkuvan huhtikuulle 2013 asti. Päätösten antamisajankohdat eivät vielä ole tiedossa.

2009

KHO:n päätös: Asfalttialan yhtiöille määrätään yhteensä 82,6 milj. euron seuraamusmaksu kilpailunrajoituslain vastaisesta toiminnasta. Lemminkäiselle määrätty seuraamusmaksu on kilpailuviraston esityksen mukainen 68 milj. euroa. Lemminkäinen kirjaa kuluvan vuoden kolmannelle kvartaalille kuluksi 54 milj. euroa.
Tiedote 29.9.2009
Tiedote 29.9.2009

2007

Lemminkäinen valittaa markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Tiedote 19.12.2007
  Markkinaoikeuden päätös: Asfalttialan yhtiöille määrätään 19,4 milj. euron seuraamusmaksut, josta Lemminkäiselle 14 milj. euroa. Lemminkäinen kirjaa kuluvan vuoden neljännelle kvartaalille kuluksi 14 milj. euroa.
Tiedote 19.12.2007

2004

Kilpailuvirasto esittää seitsemälle asfalttialan yritykselle ja Asfalttiliitolle kilpailunlainsäädännön rikkomuksista vuosina 1994-2002 seuraamusmaksua epäilemässään asfalttikartelliasiassa. Kilpailuvirasto esittää Lemminkäiselle 68 milj. euron seuraamusmaksua

2003

Kilpailuvirasto toimittaa kesäkuussa 2003 Lemminkäiselle esitysluonnoksen markkinaoikeudelle koskien epäiltyä asfalttialan kartellia. Esitysluonnoksessaan kilpailuvirasto epäilee, että asfalttialalla olisi vuosina 1994-2002 toiminut valtakunnallinen kartelli, johon olisivat osallistuneet kaikki alan merkittävät toimijat

 

Päivitetty 6.9.2017