Lemminkäinen-konsernin tiedonantopolitiikka

Lemminkäinen-konsernin emoyhtiön, Lemminkäinen Oyj:n, kotipaikka on Helsinki, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä (Nasdaq Helsinki). Noudatamme viestinnässämme Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin sääntöjä, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Finanssivalvonnan sääntelyä ja ohjeita sekä yhtiömme sisäisiä politiikkoja ja ohjeita. Lemminkäisen viestintä perustuu tosiasioihin ja tasapuolisuuteen.

Viestintämme pohjautuu tosiasioihin ja tasapuolisuuteen. Viestintämme yleisiä periaatteita ovat luotettavuus, avoimuus, johdonmukaisuus ja nopeus. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että noudatamme pörssiyhtiön velvollisuuksia.

Keskeiset tiedonantoperiaatteet

Raportoitavat taloudelliset yksiköt. Taloudellisia tietoja ja tunnuslukuja julkaistaan ulkoisesti ainoastaan koko konsernin sekä Lemminkäisen raportoitavien liiketoimintasegmenttien osalta.

Taloudellisen tiedottamisen aikataulu. Tilinpäätös, puolivuotiskatsaus ja kaksi osavuosikatsausta julkaistaan ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Aikataulu julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä ja on nähtävissä verkkosivuillamme.

Taloudellinen raportointi. Annamme tiedot taloudellisesta tilanteesta, tase- ja rahoitusasemasta, tulevaisuuden näkymistä, kannattavuuskehityksestä ja muista vastaavista asioista ensisijaisesti tilinpäätöstiedotteessa, puolivuosikatsauksessa sekä osavuosikatsauksissa. Lisäksi julkaisemme vuosikertomuksen, joka sisältää vuosikatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Tulevaisuuden näkymät. Annamme tilinpäätöstiedotteessa, hallituksen toimintakertomuksessa, puolivuotiskatsauksessa ja osavuosikatsauksissa arvion kysynnän ja markkinoiden kehityksestä lähitulevaisuudessa sekä tulevaan kehitykseen vaikuttavista avaintekijöistä ja riskeistä. Annamme myös arvion meidän liikevaihdosta ja tuloksen kehityksestä.

Tulosvaroitus. Annamme tulosvaroituksen heti kuin mahdollista, jos meidän on aiheellista odottaa, että yhtiön tulevaisuudennäkymät olennaisesti muuttuvat aiemmin julkaistusta arviosta tai konsernin kannattavuus tai taloudellinen asema kehittyy ennakoitua paremmin tai huonommin kuin on aiheellista odottaa ja poikkeamalla on mahdollisesti merkittävä vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden hintaan. Tulosvaroituksesta annetaan aina pörssitiedote.

Julkiset tiedotteet. Julkaisemme heti kuin mahdollista pörssitiedotteen sellaisista faktoista, asioista ja tapahtumista, joilla yhtiö arvioi olevan olennaista vaikutusta yhtiön osakkeen tai muiden rahoitusvälineiden hintaan. Pörssitiedotetta käytetään myös sellaisen sääntelyn piirissä olevan tiedon julkistamiseen, jonka julkaisemista edellytetään pörssitiedotteena (kuten johtohenkilöiden liiketoimet, yhtiökokouskutsut ja yhtiökokouspäätökset), vaikka tällaiset tiedotteet eivät yleensä sisällä hintasensitiivistä tietoa.

Tiedonantovelvollisuus ohjaa yleisesti pörssitiedotteen julkaisemiseen liittyvää arviointi ja päätöksen tekemistä. Tämä arvio tehdään samanaikaisesti kun arvioidaan edellytyksiä lykätä tiedon julkistamista.

Lisäksi julkistamme sijoittajauutisilla, lehdistötiedotteilla tai ainoastaan verkkosivuillamme yritysuutisia, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle asetettuja vaatimuksia, mutta joilla arvioimme olevan uutisarvoa tai muutoin herättävän yleistä mielenkiintoa sidosryhmiemme keskuudessa. Julkistamme merkittävät omaperusteiset projektit yleensä, kun projektin käynnistämispäätös on tehty. Merkittävät urakointina toteutettavat projektit tiedotamme yleensä, kun sopimus on allekirjoitettu tai julkisissa tarjouskilpailuissa silloin, kun päätös julkistetaan. Kaikkia urakointina toteutettavia projekteja ei julkisteta, mikäli asiakkaan kanssa niin sovitaan. Jos tällaisilla projekteilla ovat merkittäviä liiketoimintasegmenteillemme, niitä seurataan yleensä osavuosikatsauksissamme.

Keskeiset toimintatavat

Tiedotteiden jakelu ja saatavuus. Lemminkäisen pääasiallinen ajantasaisen tiedon lähde on verkkosivustomme, www.lemminkainen.fi. Verkkosivustosta sekä Lemminkäisen tiedotteiden tuottamisesta, julkistamisesta ja jakelusta vastaa konsernin viestintä. Lemminkäisen pörssitiedotteet julkaistaan samanaikaisesti Nasdaq Helsingille, kun kyseessä on pörssitiedote, päämedioille ja verkkosivuillamme. Kaikki Lemminkäisen tiedotteet ja taloudelliset katsaukset ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään kymmenen vuoden ajan.

Raportointikieli. Virallinen raportointikielemme on suomi. Kaikki pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuteen liittyvä virallinen materiaali julkaistaan myös englanniksi.

Sijoittaja-, analyytikko- ja mediatapaamiset. Tapaamme säännöllisesti pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja vastaamme heidän kyselyihinsä mahdollisimman nopeasti.

Yhtiöllä on erilliset sijoittajasuhdetoiminnan periaatteet, jotka määrittävät sijoittajasuhdetoiminnan vastuuhenkilöt ja toimintatavat. Kaikki tapaamiset analyytikoiden ja sijoittajien kanssa koordinoidaan keskitetysti. Konsernirahoitus koordinoi tapaamiset velkasijoittajien kanssa yhdessä talous- ja rahoitusjohtajan kanssa. Konsernin viestintä koordinoi tapaamiset talous- ja muun median edustajien kanssa.

Tapaamiset perustuvat jo julkaistuihin tai markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin eikä niissä tuoda esille uutta, yhtiön rahoitusvälineiden hintaan mahdollisesti vaikuttavaa tietoa.

Lausunnonantajat. Lemminkäinen-konsernin toimintaa ja kehitystä koskevia lausuntoja antavat pääasiassa konsernin toimitusjohtaja sekä talous- ja rahoitusjohtaja. Liiketoimintasegmenttien johtajat sekä tukitoimintojen ja liiketoimintojen johtajat ja asiantuntijat antavat lausuntoja oman vastuualueensa piiriin kuuluvista asioista.

Hiljainen jakso. Noudatamme hiljaista jaksoa ennen tulosjulkistusta. Hiljainen jakso alkaa jokaisen kvartaalin päättyessä ja loppuu puolivuotiskatsauksen, osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistukseen. Hiljainen jakso kestää aina vähintään 30 osavuosikatsausta tai tilinpäätöstiedotetta edeltävää kalenteripäivää. Tänä aikana emme kommentoi konsernin tai sen liiketoimintasegmenttien tulosta, taloudellista asemaa tai tulevaisuuden näkymiä, eikä konsernin johto tai konsernirahoitus tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedian edustajia.

Poikkeuksena tähän sääntöön ovat yhtiökokoukset (jos pidetään hiljaisen jakson aikana) ja pörssitiedotteen julkistaminen merkittävästä liiketoimintatapahtumasta ja niihin liittyvä viestintä: tällainen viestintä rajoitetaan kuitenkin vain olennaiseen tapahtumaan.

Huhut, markkinaennusteet ja tietovuodot. Emme kommentoi markkinahuhuja, mediaspekulaatioita, osakekurssin kehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden ennusteita ellei se ole välttämätöntä korjata selvästi virheellisiä tietoja, joilla voi olla merkittävä vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden hintaan. Emme myöskään kommentoi julkaisemattomia tai keskeneräisiä liiketoimia, niin pitkään kun tiedon julkistamisen lykkäämisen edellytykset täyttyvät.

Mikäli luottamuksellista tietoa, jolla voi olla merkitystä yhtiön rahoitusvälineiden hintaan vuotaa ulos ennen julkaisua, julkaisemme mahdollisimman pian asiaa koskevan pörssitiedotteen.

Kriisiviestintä. Kriisitilanteesta tiedotetaan välittömästi Lemminkäisen johtoryhmälle ja hallitukselle. Kriisin laajuudesta ja luonteesta riippuen voidaan nimetä kriisiryhmä. Tarvittaessa kootaan myös erillinen kriisiviestintäryhmä, jonka vastuulla on sisäinen ja ulkoinen tiedotus kriisin aikana. Kriisiviestintäryhmää johtaa konsernin viestintä- ja markkinointijohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö. Kriisiviestintäryhmän tehtävänä on varmistaa, että tietoa on avoimesti saatavilla ja se on johdonmukaista ja luotettavaa.

Sisäpiiriohje. Noudatamme sisäisiä sisäpiirisääntöjä, jotka yhtiön hallitus on hyväksynyt. Ne koskettavat jokaista työntekijää ja johtajaa. Sisäpiirikäytäntöä on kuvattu tarkemmin verkkosivuillamme.

Tulkinnat ja poikkeamat. Lemminkäisen tiedonantopolitiikan valvonnasta vastaa ja mahdollisista poikkeamista päättää yhtiön toimitusjohtaja.

Lemminkäisen hallitus on vahvistanut tiedonantopolitiikan 5.5.2010 ja päivittänyt sen 28.3.2017.