Riskienhallinta

Lemminkäiselle riskienhallinta on olennainen osa liiketoimintaa, jotta merkittävimmät strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja vahinkoriskit tunnistetaan, analysoidaan, arvioidaan ja hallitaan ennakoivasti. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa konsernin strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttaminen parhaalla mahdollisella tuloksella sekä turvata toiminta myös muuttuvissa olosuhteissa.

Riskienhallintamme perustuu hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan. Hallitus määrittelee konsernin riskinottohalun ja -kantokyvyn strategia- ja vuosisuunnitteluprosessin yhteydessä sekä erikseen tekemiensä päätösten kautta. Arvioimme myös kuukausittain maksuvalmiutta huomioimalla kassavirta- ja riskiennusteet. Hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa konsernin riskienhallinnan riittävyyttä ja tehokkuutta vuosisuunnitelman mukaisesti.

Riskienhallinnan toteuttamisesta vastaa konsernin toimitusjohtaja. Konsernin johtoryhmän jäsenet vastaavat riskienhallinnan jalkautumisesta omilla vastuualueillaan. Konsernin johtoryhmä seuraa riskienhallinnan toteutumista säännöllisesti. Jokainen Lemminkäisen työntekijä vastaa omaan työhönsä liittyvien riskien tunnistamisesta sekä niiden ilmoittamisesta esimiehille.

Järjestämme koulutusta laki- ja sopimusasioista, minkä lisäksi konsernilla on yksityiskohtaisempia ohjeistuksia eri osa-alueille, kuten kilpailuoikeus ja sisäpiiriasiat. Valvomme ohjeiden noudattamista osana operatiivista toimintaa ja johtamista. Jalkautamme riskienhallinnan toimintatapoja liiketoimintojen toimintajärjestelmien kautta.

Merkittävimmät riskit

Strategiset riskit

Globaalin talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus saattaa vaikuttaa haitallisesti Lemminkäisen toimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja pääoman lähteisiin. Etenkin Suomessa liiketoimintamme on riippuvainen uudisrakentamisen syklisyydestä. Hallinnoimme tämäntyyppisiä riskejä rakenteellisesti hajauttamalla liiketoimintaamme Skandinaviaan, Baltian maihin ja Venäjälle.

Muutosjohtamisella, osaavalla ja sitoutuneella henkilöstöllä sekä rekrytointien onnistumisella on tärkeä rooli Lemminkäisen tuloskunnon parantumisessa, strategisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä liiketoimintaa säätävien lakien ja asetusten sekä hyvien liiketoimintatapojen mukaisen toiminnan varmistamisessa. Liiketoimintasegmentit ja tukitoiminnot kehittävät toimintamallejaan ketteryyden, kustannustehokkuuden ja toiminnan yhdenmukaisuuden kasvattamiseksi. Hallinnoimme näitä riskejä huolellisella suunnittelulla ja kouluttamisella, johtamisjärjestelmiä kehittämällä sekä esimiestyötä tukemalla.

Venäjällä heikentynyt taloustilanne, ruplan kurssivaihtelut ja pitkittynyt poliittinen epävarmuus tai EU:n ja Venäjän välisten pakotteiden merkittävä kärjistyminen voivat vaikuttaa negatiivisesti liiketoimintaamme. Lisäksi Venäjän poliittinen kulttuuri, lainsäädäntö ja sen tulkinta ja viranomaiskäytännöt verrattuna Suomeen sekä oikeusjärjestelmän, hallintomenettelyjen ja lainvalvonnan mekanismien tulkinnan epävarmuus ja muutokset voivat aiheuttaa merkittäviä riskejä. Pitääksemme riskitasomme kohtuullisena emme toistaiseksi aloita Venäjällä uusia omaperusteisia rakennuskohteita vaan keskitymme talonrakentamisessa neuvottelu-urakointiin.

Lainsäädännölliset ja poliittiset muutokset voivat vaikuttaa markkinoiden kehittymiseen ja siten liiketoimintamme kannattavuuteen. Seuraamme ja analysoimme toimintaympäristöämme jatkuvasti, panostamme hyvän liiketavan periaatteiden ja hallinto- ja ohjausjärjestelmien ylläpitoon ja jalkauttamiseen sekä ohjeistamme ja koulutamme työntekijöitämme.

Operatiiviset riskit

Omaperusteisiin asunto- ja toimitilarakennusprojekteihin liittyy myynti- ja hintariskejä erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella, jossa markkinatilanne jatkuu haastavana ja vastaamme näissä hankkeissa koko toteutuksesta tonttien hankinnasta alkaen. Tavoitteemme on hallita ja seurata aktiivisesti riskiä, joka liittyy valmiiden myymättömien asuntojen ja muiden omaisuuserien sitomaan pääomaan. Huomioimme markkinamuutokset ja -riskit arvioidessamme uusien omaperusteisten kohteiden aloituksia. Aloitamme uusia asuntokohteita vain, jos kohteilla on riittävän korkea varausaste. Valmiiden myymättömien asuntojen määrä pidetään mahdollisimman pienenä. Omaperusteiset toimitilakohteet myydään tavallisesti kiinteistösijoittajille rakennusprojektin alkuvaiheessa, mikä pienentää niihin liittyvää riskiä.

Lemminkäisen liiketoiminnan tulos riippuu onnistuneesta lupa-, sopimus- ja projektinhallinnasta, johon sisältyy riskejä esimerkiksi liittyen projektien hinnoitteluun, resurssien käyttöön, projektien suunnitteluun ja aikataulutukseen, kykyyn hankkia raaka-aineet kilpailukykyiseen hintaan, kustannusten hallintaan, muutosten hallintaan sekä korvausvaateiden käsittelyyn. Lisäksi projekteihin liittyvät oikeudenkäynnit saattavat vaikuttaa negatiivisesti taloudelliseen tulokseemme. Kehitämme jatkuvasti sopimusosaamistamme sekä projektinhallintakäytäntöjämme tarjous- ja toteutusvaiheessa. Lisäksi uusimme projektiseurannan järjestelmiä ja ohjausmalleja.

Raaka-aineiden hinnanvaihtelulla voi olla tulosvaikutuksia. Lemminkäisen suurin yksittäinen hankittava raaka-aine on bitumi, jonka hinta määräytyy pitkälti öljyn maailmanmarkkinahinnan mukaisesti. Hallinnoimme bitumin hintariskiä sopimusehdoilla ja johdannaisilla.

Julkisen sektorin kysynnän muutosten lisäksi vaihtelut säätilassa voivat vaikuttaa tulonmuodostukseen. Sääolosuhteet vaikuttavat etenkin päällystys-segmenttiin kuuluvien päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen työkausien pituuteen, mikä saattaa vaikuttaa yhtiön tulokseen ja sen ajoittumiseen.

Taloudelliset riskit

Lemminkäinen altistuu toiminnassaan aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisriskille sekä rahoitusriskeille, joista merkittävimpiä ovat rahoituksen hankinta-, likviditeetti-, valuuttakurssi-, korko- ja luottoriski. Rahoitusriskien hallinta perustuu yhtiön rahoituspolitiikkaan, joka määrittää rahoitusriskien hallinnan ja rahoitustoimien toimintaperiaatteet ja vastuunjaot. Ulkoiset tapahtumat voivat vaikuttaa negatiivisesti myös rahoituksen saatavuudessa, kustannuksissa ja/tai takaisinmaksusuunnitelmissa.

Tavoitteenamme on turvata rahoituksen saatavuus, optimoida likvidien varojen käyttö liiketoimintojen rahoittamisessa sekä minimoida korko- ja muut rahoituskustannukset. Liiketoiminnan valuuttakurssiriskejä suojataan ensisijaisesti operatiivisin keinoin. Tarvittaessa transaktioriskejä suojataan valuuttalainojen ja -johdannaisten avulla. Vuonna 2016 liikevaihdostamme noin 25 % muodostui muissa valuutoissa kuin euroissa, joista keskeisimmät ovat Norjan, Ruotsin ja Tanskan kruunut sekä Venäjän rupla. Emme suojaa translaatioriskiä. Suurin osa oman pääomamme muuntoerosta kohdistuu Venäjän liiketoimintoihin.

Vahinkoriskit

Seuraamme ympäristövaikutuksiamme säännöllisesti ja pyrimme pienentämään niitä muun muassa kehittämällä tuotantoprosessejamme, esimerkiksi koneiston käytön osalta. Toimintajärjestelmien noudattaminen, toimintaohjeemme ja henkilöstön koulutus edesauttavat ympäristöriskien hallintaa.

Työturvallisuuteen liittyviä riskejä hallitsemme toimintaohjeilla, kouluttamalla henkilöstöä sekä aliurakoitsijoita ja keräämällä turvallisuushavaintoja. Lisäksi jaamme parhaita käytäntöjä tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Lemminkäisen segmenttien ja konsernin johtoryhmät sekä hallitus seuraavat työturvallisuuden kehitystä säännöllisesti.

Huomioimme myös hankintaketjumme riskit toiminnassamme. Seuraamme toimitusketjumme vastuullisuutta muun muassa kumppaniauditoinneilla ja vaadimme toimittajiamme sitoutumaan Lemminkäisen toimittajien ohjesääntöön, joka määrittelee toimintaperiaatteemme taloudellisen, oikeudellisen ja sosiaalisen sekä ympäristö- ja turvallisuusvastuun osalta.

Myös henkilö- ja tietoturvaan sekä IT-järjestelmiin liittyvät vahingot ja onnettomuudet voivat aiheuttaa meille vahinkoriskejä. Hallitsemme niitä poikkeustilanteita varten tehdyillä suunnitelmilla. Uusien IT-järjestelmien käyttöönottoon liittyy myös riskejä, joita hallitsemme huolellisella suunnittelulla ja koulutuksella.

Oikeudenkäynnit

Yksittäisen riskin muodostaa syyte ympäristörikkomuksesta, joka liittyy kierrätysasfaltin käyttömääriin asfalttimassan tuotannossa. Lisätietoa oikeudenkäynneistä ja niihin liittyvistä vaatimuksista löytyy hallituksen toimintakertomuksesta ja asfalttikartellia käsittelevästä osiosta.

Lisätietoa rahoitusriskeistä ja niiden hallinnasta löytyy konsernitilinpäätöksestä.

Julkaisemme ajantasaisen arviomme oleellisimmista riskeistä osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa.

 

Päivitetty 1.3.2017