Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat Lemminkäisen liiketoimintasegmentit ja miten liikevaihto jakautuu segmenteittäin?

Lemminkäisen toiminta on jaettu neljään liiketoimintasegmenttiin: päällystys, infraprojektit, Suomen talonrakentaminen ja Venäjän toiminnot.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin vuonna 2015: päällystys 47 %, infraprojektit 15 %, Suomen talonrakentaminen 30 % ja Venäjän toiminnot 8 %.

Mikä on Lemminkäisen päämarkkina-alue ja miten liikevaihto jakautuu markkina-alueittain?

Lemminkäisen päämarkkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia, Venäjä ja Baltian maat.

Vuonna 2015 liikevaihdosta 60 % tuli Suomesta, 27 % Skandinaviasta, 7 % Venäjältä ja 6 % Baltian maista.

Mikä on Lemminkäisen strategia?

Lemminkäinen pyrkii jatkuvasti parantamaan tulostaan ja kasvattamaan omistaja-arvoaan vahvistamalla tasettaan ja kehittämällä kilpailukykyisempiä toimintamalleja sekä kasvamalla kannattavasti infraprojekteissa Pohjois-Euroopassa.

Lemminkäisen tavoitteena on tulevina vuosina parantaa kilpailukykyä kaikissa liiketoimintasegmenteissä ja luoda vahva pohja, jolle rakentaa kannattavaa kasvua. Yhtiö jalkauttaa parhaita käytäntöjä yli segmentti- ja maarajojen hyödyntääkseen mittakaavaetuja parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue lisää strategiasta

Mitkä ovat Lemminkäisen taloudelliset tavoitteet?

Lemminkäisen taloudelliset tavoitteet ovat:

  • ROCE yli 15 % vuonna 2019
  • Liikevoittoprosentti yli 4 vuonna 2019
  • Omavaraisuusaste yli 35 % vuosina 2016–2019

Yhtiön tavoitteena on vakaa osingonjakopolitiikka, jossa vähintään 40 % tilikauden tuloksesta jaetaan osakkeenomistajille osinkoina.

Lue lisää taloudellisista tavoitteista

Ketkä ovat Lemminkäisen johtoryhmän jäsenet ja mikä on heidän osakeomistuksensa?

Lemminkäisen toimitusjohtaja on Casimir Lindholm ja talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Salonen. Johtoryhmän muut jäsenet ovat liiketoimintasegmenttijohtajat Robert Blumberg (päällystys), Harri Kailasalo (infraprojektit), Pauli Mäkelä (Suomen talonrakentaminen) sekä HR-johtaja Tania Jarrett.

Ajantasaiset tiedot johtoryhmän jäsenten osakeomistuksista

Johtoryhmän jäsenten ansioluettelot

Ketkä ovat Lemminkäisen hallituksen jäsenet ja mikä on heidän osakeomistuksensa?

Lemminkäisen hallituksen jäsenet ovat Berndt Brunow (puheenjohtaja), Juhani Mäkinen (varapuheenjohtaja), Noora Forstén, Finn Johnsson, Heppu Pentti, Kristina Pentti-von Walzel ja Heikki Räty.

Ajantasaiset tiedot hallituksen jäsenten osakeomistuksista

Hallituksen jäsenten ansioluettelot

Mikä on Pentin suvun rooli Lemminkäisessä?

Pentin suku omistaa noin 53 % Lemminkäisen osakkeista. Kolme suvun jäsenistä, Noora Forstén, Heppu Pentti ja Kristina Pentti-von Walzel ovat Lemminkäisen hallituksen jäseniä.

Yhtiön tiedossa ei ole, että suvun jäsenillä olisi keskenään tai muiden osakkeenomistajien kanssa sopimuksia, jotka vaikuttaisivat merkittävästi omistusoikeuden käyttöön tai äänestyskäyttäytymiseen yhtiökokouksissa.

Katso suurimmat osakkeenomistajat

Mikä on Lemminkäisen kilpailijan, ja yhden suurimman omistajan, Peab AB:n rooli yhtiössä?

Lemminkäisen 2.4.2012 vastaanottaman liputusilmoituksen sekä vuoden 2014 osakeannin jälkeen Peab AB:lta saadun tiedon mukaan, yhtiö omistaa 10,6 prosenttia Lemminkäisen kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

Katso kaikki liputusilmoitukset

Ketkä ovat Lemminkäisen asiakkaat?

Liiketoiminta Asiakkaat
Päällystys Julkinen sektori (valtio ja kunnat), rakennusyhtiöt, teollisuus ja kiinteistöjen omistajat
Infraprojektit Julkinen sektori (valtio ja kunnat), rakennusyhtiöt, yksityiset yritykset
Talonrakentaminen Kuluttajat, asunto- ja kiinteistösijoittajat, rakennuttajat sekä toimitilojen vuokralaiset ja omistajakäyttäjät

Ketkä ovat Lemminkäisen kilpailijat?

Liiketoiminta Suurimmat kilpailijat
Päällystys NCC, Skanska, Veidekke, Peab, Colas
Infraprojektit NCC, Skanska, Veidekke, Peab, YIT, SRV, Destia
Talonrakentaminen YIT, SRV, NCC, Skanska

 

Millaista osinkoa Lemminkäinen maksaa?

Lemminkäisen tavoitteena on vakaa osingonjakopolitiikka, jossa vähintään 40 % tilikauden tuloksesta jaetaan osakkeenomistajille osinkoina. Yhtiön taloudellisesta tilanteesta johtuen Lemminkäinen ei maksanut osinkoa tilivuosilta 2013 ja 2014.

Lemminkäisen yhtiökokous päätti 22.3.2016 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta.

Lue lisää Lemminkäisen osingosta

Kuinka paljon Lemminkäinen käyttää vuosittain tuotekehitykseen?

Vuonna 2015, Lemminkäisen tuotekehityskulut olivat noin 0,2 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Mikä on tämän hetkinen tilanne asfalttikartellin ja siihen liittyvien vahingonkorvausten osalta?

Tähän mennessä Lemminkäinen on maksanut yhteensä 68 miljoonaa euroa seuraamusmaksuja (vuosina 2007 ja 2009) sekä 60 miljoonaa euroa asfalttikartelliin liittyviä vahingonkorvauksia. Korkeimman hallinto-oikeuden 29.9.2009 antaman päätöksen mukaan asfalttikartelli toimi vuosina 1994–2002.

Lemminkäinen on valittanut Käräjäoikeuden 28.11.2013 tekemistä päätöksistä liittyen asfalttikartelliin liittyviin vahingonkorvauksiin. Lemminkäinen on valittanut hovioikeuteen kaikista niistä 35 Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä, joissa kantajien vaatimukset osittain hyväksyttiin. Myös 22 kuntaa ja Suomen valtio ovat valittaneet käräjäoikeuden päätöksistä. Suullinen pääkäsittely on käyty Helsingin hovioikeudessa, ja päätöksiä odotetaan vuoden 2016 aikana.

Käräjäoikeuden marraskuussa 2013 ratkaisemien kanteiden lisäksi käsittelyn alkamista odottaa 21 vahingonkorvauskannetta Lemminkäistä ja muita asfalttialan yrityksiä vastaan. Lemminkäinen on tehnyt noin 13 miljoonaan varauksen liittyen näihin kanteisiin.

Lue lisää asfalttikartellista

 

Päivitetty 13.5.2016