Palkitseminen 

Lemminkäisen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkioista. Lemminkäisen hallitus päättää toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän palkoista, kannustinjärjestelmästä ja muista eduista palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Lemminkäinen Oyj:n yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkionsa. Palkkiot maksetaan kokonaan rahana. Jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Lemminkäisen hallituksen jäsenet eivät kuulu osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään, eivätkä hallituksen jäsenet ole työsuhteessa Lemminkäiseen.

2014 Vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 10 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 3 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksettiin 500 euron kokouspalkkio.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettiin 1 000 euron ja jäsenille 500 euron kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista.

Ulkomailla asuville jäsenille kokouskohtaiset palkkiot maksettiin 1 000 eurolla korotettuna.

Matkakulut korvattiin laskun mukaan.

Ajalla 2.4.–31.7.2014 yhtiön hallituksen puheenjohtaja Berndt Brunow toimi väliaikaisena toimitusjohtajana toimitusjohtaja Timo Kohtamäen jätettyä yhtiön 2.4.2014.

Hallituksen jäsenten palkkiot

2014

2013

2012

Euroa / vuosi      
Berndt Brunow 120 000 120 000 120 000
Juhani Mäkinen 36 000 36 000 36 000
Noora Forstén 36 000 27 000 27 000 
Finn Johnsson 36 000 26 143
Mikael Mäkinen - 9 857 36 000
Kristina Pentti-von Walzel 36 000 36 000 36 000
Heikki Räty 36 000 36 000 36 000
Teppo Taberman - 9 000
Yhteensä 300 000 300 000 300 000
Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot

2014

2013

2012

Euroa / vuosi      
Berndt Brunow 10 000 6 500 7 000
Juhani Mäkinen 12 500 8 500 8 500
Noora Forstén 10 000 6 500 5 500 
Finn Johnsson 28 500 13 500 -
Mikael Mäkinen - 2 000 6 000
Kristina Pentti-von Walzel 13 000 9 000 8 000
Heikki Räty 16 000 11 500 11 000
Teppo Taberman - -  500
Yhteensä 90 000 57 500 47 000

Johdon palkitseminen

Lemminkäisen hallitus päättää toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän peruspalkasta ja luontoiseduista sekä lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisesta HR-valiokunnan esityksen pohjalta.

Hallituksen hyväksymän johdon palkitsemispolitiikan piiriin kuuluu toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän lisäksi liiketoimintasegmenttien johtoryhmät ja muita konsernin avainhenkilöitä. Johdon palkitsemispolitiikan mukaisesti toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja muun johdon palkat koostuvat kiinteästä peruspalkasta, luontoiseduista, muista eduista, vuosittaisista lyhyen aikavälin kannustimista (tulospalkkio) sekä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä ja eläkejärjestelyistä.

Kiinteällä peruspalkalla tarkoitetaan henkilön kuukausittaista rahapalkkaa, joka määräytyy tehtävän vaativuuden sekä tehtävää hoitavan henkilön kokemuksen ja suoriutumisen mukaan.

Johdon palkitsemispolitiikan mukaisten luontaisetujen sisältö vaihtelee maittain. Toimitusjohtajalla ja konsernin johtoryhmällä on käytössään autoetu, matkapuhelinetu ja ravintoetu, sekä laajennetut vakuutukset vapaa-ajan tapaturmille sekä matkustamiseen. Ravintoetu on luontoisetuna pääsääntöisesti henkilöillä, joiden työsuhde on alkanut ennen 1.1.2012. Toimitusjohtajalla ja konsernin johtoryhmällä kokonaispalkan käsite kattaa kiinteän peruspalkan ja luontoisedut (ravintoetua lukuun ottamatta).

Lemminkäisen hallitus päättää vuosittain johdon lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisen mittarit ja niiden tavoitearvot, joilla pyritään tukemaan strategisten tavoitteiden saavuttamista. Hallitus päättää toimitusjohtajan esityksen pohjalta mittareiden mukaisten tavoitteiden saavuttamisen sekä palkkioiden määrän.

Lyhyen aikavälin palkitseminen

Johdon lyhyen aikavälin palkitseminen perustuu vuosittaiseen tulospalkkiomahdollisuuteen. Tulospalkkion suuruus riippuu vuoden alussa määriteltyjen taloudellisten ja toiminnallisten tulostavoitteiden toteutumisesta. Lemminkäisen johto on jaettu viiteen tulospalkkioryhmään, jotka määrittelevät kunkin henkilön maksimitulospalkkioprosentin. Henkilön tulospalkkioryhmän määräytyminen perustuu organisaatiotasoon sekä tehtävän vaativuuteen ja liiketoiminnalliseen vaikuttavuuteen.

2014 Vuonna 2014 johdon tulospalkkion suuruus perustui konsernin liikevoittoon, konsernin sijoitetun pääoman tuottoon sekä muiden kasvu- ja kehittämistavoitteiden, kuten asiakastyytyväisyyden ja toiminnan tehostamiseen liittyvien tavoitteiden toteutumiseen. Johtoryhmän toimialajohtajien tulospalkkiot perustuivat lisäksi kunkin toimialan liikevoittoon ja sidotun pääoman tuottoon. Tulospalkkiotavoitteiden toteutumista seurattiin puolivuosittain. Toimitusjohtajan maksimitulospalkkio oli 80 % ja johtoryhmän muiden jäsenten 60 % vuotuisesta rahapalkasta.

Osakepalkkiojärjestelmät

Kannustinjärjestelmä kaudelle 2013–2015

Vuoden 2012 lopussa Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, joka koostuu suoriteperusteisesta ja ehdollisesta palkkiosta. Ehdollisen palkkion tavoitteena on kannustaa konsernin avainhenkilöitä omistamaan yhtiön osakkeita laajemmin. Hallitus suosittaa, että yhtiön toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet omistavat puolet kaikista järjestelmän perusteella saamistaan osakkeista niin kauan, kunnes heidän osakeomistustensa arvo vastaa heidän puolen vuoden palkkaansa. Tämä omistus tulisi säilyttää työ- tai toimisuhteen voimassaoloajan.

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 700 000 Lemminkäinen Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Palkkion arvo määräytyy palkkiona maksettavien osakkeiden maksuhetken osakekurssin perusteella. Palkkiona luovutettavat Lemminkäinen Oyj:n osakkeet hankitaan osakemarkkinoilta, jolloin kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.

Suoriteperusteinen palkkio

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2013, 2014 ja 2015. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Mahdollinen suoriteperusteinen palkkio ansaintajaksolta maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden mittaisen sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta.

Ehdollinen palkkio

Suoriteperusteisen palkkion lisäksi yllä mainituilla avainhenkilöillä on osakeomistuksen ja työ- tai toimisuhteen jatkumisen perusteella mahdollisuus saada järjestelmässä ehdollista palkkiota. Ehdollisen palkkion saaminen edellyttää, että avainhenkilö ennestään omistaa tai hallituksen päättämään päivään mennessä hankkii yhtiön osakkeita hallituksen ennalta päättämän määrän tai osan siitä. Tällöin avainhenkilö saa ehdollisena palkkiona yhden osakkeen jokaista hankkimaansa osaketta kohden, mikäli hänen työ- tai toimisuhteensa on edelleen voimassa ja hän edelleen omistaa osakeostomahdollisuuden alaiset osakkeet ehdollisen palkkion maksuhetkellä. Ehdollisen palkkion ansaintajakso on kalenterivuodet 2013–2015. Ehdollinen palkkio maksetaan huhtikuun 2016 loppuun mennessä yhtiön osakkeina ja rahana.

2014 Ansaintajaksolla 2014 järjestelmän piiriin kuului noin 50 henkilöä.

Suoriteperusteinen palkkio perustui Lemminkäinen-konsernin liikevoittoon sekä sijoitetun pääoman tuottoon. Palkkio ansaintajaksolta 2014 maksetaan vuonna 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat laskennalliset verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä. Yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamistaan osakkeista kahden vuoden ajan sitouttamisjakson päättymisen jälkeen.

Ehdollinen palkkio edellyttää, että avainhenkilö omisti tai hankki yhtiön osakkeita hallituksen ennalta päättämän määrän tai osan siitä 30.6.2013 mennessä. Ehdollinen palkkio maksetaan huhtikuun 2016 loppuun mennessä yhtiön osakkeina ja rahana.

Eläkejärjestelyt

Vuoden 2010 alusta alkaen toimitusjohtajan ja Lemminkäisen johtoryhmän jäsenten lisäeläkejärjestelyt pohjautuvat maksuperusteiseen käytäntöön sekä vapaakirjan ansaitsemiseen. Maksun suuruus määräytyy prosentteina vuosipalkasta.

Toimitusjohtajalla ja konsernin muilla johtoryhmän jäsenillä on oikeus siirtyä eläkkeelle vanhan järjestelyn mukaisesti 60 vuotta täytettyään tai 15.9.2011 voimaantulleen järjestelyn mukaan 63 vuotta täytettyään.

Toimitusjohtajasopimus

Lemminkäisen toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, on toimitusjohtajalla sopimuksen päättyessä oikeus kertakaikkiseen erokorvaukseen, joka vastaa 12 kuukauden rahapalkkaa sopimuksen päättymishetkellä

Toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot

2014(*

2013

2012

Euroa / vuosi      
Rahapalkka 1 568 570  486 720 491 400
Luontoisedut 20 010  24 627 19 992
Tulospalkitseminen 85 608  0 87 603
Eläkejärjestelyt 404 808  249 166 196 363
Yhteensä 2 078 996  760 513 795 358
Osakepalkitseminen (osakkeet, kpl) 267 0 10 220

 *) Toimitusjohtaja ajalla 1.1.–2.4.2014 Timo Kohtamäki, ajalla 3.4.–31.7.2014 Bernt Brunow ja ajalla 1.8.–31.12.2014 Casimir Lindholm

Johtoryhmän jäsenille (ilman toimitusjohtajaa)
maksetut palkat ja palkkiot

2014

2013

2012

Euroa / vuosi      
Rahapalkka 2 276 414 1 565 226 1 460 313
Luontoisedut 111 198 98 223 115 423
Tulospalkitseminen 222 329 0 206 820
Eläkejärjestelyt 496 557 586 030 555 331
Yhteensä 3 106 498 2 249 479 2 337 887
Osakepalkitseminen (osakkeet, kpl) 2 269 0 28 249

 

 

Päivitetty 5.3.2015