Hallituksen tehtävät ja vastuut

Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain yhtiön hallitukseen vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus päättää Lemminkäistä koskevista laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista. Hallituksen tehtävänä on ohjata yhtiön toimintaa niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon yhtiöön sijoitetulle pääomalle. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa sekä päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista työsuhteen ehdoista. Hallitus myös vahvistaa toimintaa ohjaavat arvot, konsernin strategian ja toimintapolitiikat sekä seuraa niiden toteutumista ja ajankohtaisuutta. Lisäksi hallitus varmistaa, että yhtiössä on toimiva sisäinen valvontajärjestelmä, konsernin riskienhallinnan periaatteet on määritelty ja liiketoiminnan kannalta keskeiset riskit tunnistetaan ja niitä valvotaan suunnitelmallisesti. Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosittaisen tarkastussuunnitelman sekä arvioi sisäisen tarkastuksen toimivuutta. Hallituksen kokouksiin osallistuvat Lemminkäisen toimitusjohtaja asioiden esittelijänä sekä talous- ja rahoitusjohtaja. Muut Lemminkäisen johtoryhmän jäsenet ja muu johto osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

Vuonna 2013 hallitus kokoontui 13 kertaa. Jäsenten läsnäolo hallituksen kokouksissa käy ilmi oheisesta taulukosta. Hallituksen työskentelyn keskeisimpiä aihealueita olivat uuden strategian hyväksyminen kaudelle 2014–2018, Lemminkäisen toiminnan kannattavuuden parantaminen sekä rahoitusaseman vahvistaminen. Hallitus käsitteli kokouksissaan myös rahoituspolitiikan tarkennuksia ja taloudellisen raportoinnin prosesseja. Lisäksi hallitus käsitteli asfalttikartelliin liittyviä vahingonkorvausoikeudenkäyntejä ja niiden vaikutusta Lemminkäiseen.

Hallitus teki työskentelystään itsearvioinnin, jossa käsiteltiin muun muassa hallituksen työjärjestyksen toteutumista, hallituksen rakennetta ja työskentelytapoja. Itsearvioinnin tuloksia käytetään hallituksen työskentelyn kehittämiseen. Lisäksi hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden.

Hallituksen jäsenten kokoonpano ja kokousaktiivisuus vuonna 2013

(sulkeissa kokousaktiivisuus)

 

Hallitus

Tarkastus-valiokunta

Nimitys-valiokunta

  HR-valiokunta

Berndt Brunow PJ (13/13)   PJ (2/2) jäsen2) (1/1)
PJ1) (4/4)
Juhani Mäkinen VPJ (13/13) jäsen (4/5)    
Noora Forstén jäsen (13/13)   jäsen (2/2) jäsen (5/5)
Finn Johnsson1) jäsen
(9/9)
     
Mikael Mäkinen2) jäsen
(4/4)
    PJ2) (1/1)
Kristina Pentti-von Walzel jäsen (13/13) jäsen (5/5) jäsen (2/2) jäsen1) (4/4) 
Heikki Räty jäsen (13/13) PJ (5/5)    

PJ=puheenjohtaja, VPJ=varapuheenjohtaja

1) 9.4.2013 alkaen

2) 9.4.2013 asti

 


 

Päivitetty 28.3.2014